Nyheter till 2010 års deklaration

Höjd avdragsbegränsning för arbetsresor

Beloppsgränsen för när du får dra av kostnader för resor till och från arbetet har höjts till 9 000 kronor.

Lånedator/hem-pc

Från och med inkomståret 2007 är lånedator en skattepliktig förmån.
 
För inkomståren 2007 och 2008 värderas förmånen av lånedator enligt schablon. För inkomståret 2008 värderas förmånen till 4 800 kronor per år (400 kronor per månad).
 
Från och med inkomståret 2009 värderas förmånen av lånedator till marknadsvärdet, det vill säga till vad det hade kostat den anställde att själv hyra en motsvarande dator inklusive support och andra tjänster.
 
När det gäller datorlån som har avtalats 2006 eller tidigare kan dock förmånsvärdet beräknas till 400 kronor per månad även för inkomståret 2009. Detta gäller under förutsättning att

Om förutsättningarna för arbetsredskap är uppfyllda ska förmånen inte beskattas.

 • Lånedator/hem-pc fr.o.m. inkomståret 2009
 • Lånedator/hem-pc inkomståren 2007 och 2008
 • Slopad avskattning för personaloptioner

  Bestämmelserna om avskattning av personaloptioner vid utflyttning från Sverige har slopats.

  Pension från annat nordiskt land

  Det nordiska skatteavtalet har ändrats. Du ska i vissa fall redovisa pensionen från annat nordiskt land i deklarationen. Läs mer på www.nordisketax.net

  Höjt schablonavdrag vid uthyrning av privatbostad

  Du som hyr ut din privatbostad (villa, lägenhet eller fritidshus) eller hyresrätt får göra ett schablonavdrag med 12 000 kronor.

  Skattereduktion för ROT-arbete

  Du som har haft kostnader för ROT-arbete (ROT = reparation och underhåll, ombyggnad och tillbyggnad)  kan få skattereduktion för husarbete.

  Husarbete är ett gemensamt namn för hushållsarbete och ROT-arbete.


  Ett förhöjt grundavdrag för pensionärer har införts


  Expansionsfondsskatten har sänkts till
  26,3 procent

  Till taxeringen 2010 har expansionsfondsskatten sänkts från 28 % till 26,3 %. Av denna anledning betalar Skatteverket vid taxeringen 2010 tillbaka expansionsfondsskatt med ett belopp motsvarande 1,7 % av din expansionsfond vid taxeringen 2009. Därefter anses expansionsfonden avsatt till skattesatsen 26,3 %.

  Grundavdrag

  Grundavdraget är ett avdrag som alla får automatiskt  och som varierar beroende på den taxerade inkomsten.

  Det lägsta grundavdraget är 18 000 kr för låga inkomster och det högsta grundavdraget är 32 700 kr.

  För inkomster på 336 700 kr och mer är grundavdraget 12 500 kr.

  Allmän pensionsavgift 

  7 % av förvärvsinkomsten men högst 28 900 kr.

  Alla skattskyldiga som betalar  allmän pensionsavgift får en skattereduktion med 100 % av avgiften. Den allmänna pensionsavgiften framgår av slutskattebeskedet.

  Arbetsgivaravgift
  Arbetsgivaravgift
  Avgift Procent
  Ålderspensionsavgift 10,21 %
  Efterlevandepension   1,70 %
  Sjukförsäkringsavgift   5,95 %
  Arbetsskadeavgift   0,68 %
  Föräldraförsäkring   2,20 %
  Arbetsmarknadsavgift   4,65 %
  Allmän löneavgift  6,03 %
  Summa 31,42 %

  För anställda som är födda 1937 och tidigare betalar man ingen arbetsgivaravgift och inte heller särskild löneskatt.

  För anställda som är födda 1938-1944 ska endast ålderspensionsavgift betalas med 10,21 %.

  För personer som vid årets ingång inte fyllt 26 år är arbetsgivaravgifterna 15,49 % och består av ålderspensionsavgift och en fjärdedel av övriga avgifter.

  Bilersättning (milersättning)

  Skattefri bilersättning
  Egen bil: 18,50 kr/mil
  Förmånsbil: dieselolja 6,50 kr/mil, övrigt drivmedel 9,50 kr/mil.

  Bilförmånsberäkning

  13 440 kr (0,317 x prisbasbeloppet 42 400 kr)
  +
  nybilspriset x 75% av statslåneräntan ( 3,20 %)
  +
  9% av nybilspriset upp t.o.m 7,5 prisbasbelopp
  +
  20% av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp
  = Bilförmån att deklarera

  Lägsta nybilspris för sexårsbilar är 169 600 kr för inkomstår 2010.

  Brytpunkt

  Brytpunkten är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt, före grundavdrag mm.

  Nedre brytpunkt:  384 600 kr (20 %)
  Övre brytpunkt:  545 200 kr (25 %)

  Det motsvarar en månadslön före skatt på  32 050  kr/mån respektive 45 433   kr/mån.

  Gåvor till anställda, skattefria

 • Kostförmån

  Fri kost, som åtnjuts på allmänna transportmedel under tjänsteresa och fri frukost, som åtnjuts på hotell, blir skattefri om kosten obligatoriskt ingår i priset för resan eller rummet.

  Frukost 38 kr/dag, lunch eller middag 76 kr/dag, helt fri kost 190 kr/dag (minst tre mål/dag).

  Moms - skattesatser

  Prisbasbelopp

  Prisbasbeloppet används vid olika beräkningar och visar prisutvecklingen i samhället. Det fastställs varje år av regeringen och påverkar bl.a.

  Prisbasbeloppet inkomstår 2010: 42 400 kr
  Förhöjt prisbasbelopp inkomstår 2010: 43 300 kr

  Representation

  Beloppet påverkas av om företaget är redovisningsskyldigt till moms eller inte, samt om representationen är extern eller intern.

  Representation
  Representation
  Extern Momsredovisare Icke momsredovisare
  Lunch, middag, supé 90 kr 112,50 kr
  Frukost 60 kr 75 kr
  Golf, teater etc. 180 kr 190,80 kr
  Intern Momsredovisare Icke momsredovisare
  Lunch, middag, supé 90 kr 112,50 kr
  Frukost 60 kr 75 kr
  Hyra, underhållning etc. vid personalfest 180 kr 225 kr
  Teater etc. 180 kr 190,80 kr

   

  Reseavdrag

  Avdrag för resor till och från arbetet samt för resor i tjänsten med egen bil medges med 18,50 kr per mil.

  Gränsen för avdragsgilla kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats är 9 000 kr.

  Har du förmånsbil medges avdrag med 6,50 kr per mil för diesel och 9,50 kr per mil för övriga drivmedel (t.ex. bensin eller etanol).

  Skiktgräns

  Skiktgränsen är den taxerade inkomsten minskad med grundavdrag (= beskattningsbar förvärvsinkomst).

  Nedre skiktgränsen: 372 100 kr
  Övre skiktgränsen:   532 700 kr

  Den nedre skiktgränsen är 372 100 kr. På inkomster över denna gräns tas statlig inkomstskatt ut med 20 procent. Den övre skiktgränsen är 532 700 kr. På inkomster över denna gräns tas statlig inkomstskatt ut med ytterligare 5 procent, det vill säga 25 procent.