Skyddsinfo
Home 
Nyhetsarkiv 
Kommittéer 
Länkar 
Klubbinfo 
Lagar-Avtal 
LO/IFMetall/Avd.34 
Medlemsförmåner 
Studieinfo 
Skyddsinfo 
Kontakt 

[Skyddsombud] [Skyddskommittén]
[Miljölänkar ] [Studier/Konferenser]

Våra skyddsombud
Den fackliga organisationen på arbetsplatsen utser skyddsombud. Arbetsmiljölagen anger att de ska samarbeta med arbetsgivaren. Gemensamt ska arbetsgivaren och skyddsombuden bevaka arbetsplatsen och de anställdas arbetsmiljö.
Arbetsmiljölagen Kap 6 ger skyddsombuden särskilda befogenheter att medverka vid till exempel arbetsplatsens utformning. Skyddsombuden deltar också i planeringen av nya eller ändrade lokaler, maskiner, kemiska ämnen/produkter och arbetsmetoder.

Skyddskommittén
På arbetsplatser med fler än 50 anställda ska det finnas en skyddskommitté. Den består av representanter från anställda och arbetsgivaren.

Skyddsombud och skyddskommitté deltar bland annat i frågor som rör ohälsa, olycksfall och i planeringen när nya lokaler ska byggas liksom när nya maskiner ska köpas.

Arbetsplatser som saknar skyddskommitté kan få hjälp av ett regionalt skyddsombud. De regionala skyddsombuden utses av avdelningarna.

Kompetens
Skyddsombuden behöver utbildning för att klara sitt uppdrag. Lagen säger att såväl arbetstagare som arbetsgivare ska verka för detta. Prevent, som är parternas gemensamma organ för arbetsmiljö, har tagit fram en rad olika studiematerial för skyddsombud. Grundutbildningen heter Bättre arbetsmiljö. Den ska erbjudas så fort ett skyddsombud utsetts. Dessutom erbjuder IF Metall ytterligare utbildning.

Riksdagen har gett Arbetarsmiljöverket i uppdrag att bevaka att arbetsgivarna följer arbetsmiljölagen. Till hjälp har den Arbetsmiljöinspektionen, med dess 10 regionkontor.
Regionala skyddsombud
IF Metalls regionala skyddsombud har en stor och viktig uppgift i förbundets arbetsmiljöverksamhet. Regionala skyddsombud utses av respektive avdelning. Som förtroendevalda har de rätt att agera på arbetsplatser där IF Metall har medlemmar och där skyddskommitté saknas – i regel på företag med mindre än 50 anställda.

Deras huvudsakliga uppgift är att aktivera och få igång det lokala arbetsmiljöarbetet på mindre företag och se till att lokala skyddsombud utses. Samtidigt håller de ett öga på arbetsgivarna så att de följer de lagar som reglerar hur arbetsmiljön bör utformas. Målet är att minimera risken för olycksfall och ohälsa bland de anställda.

Trygghet
Regionala skyddsombud aktiverar också arbetstagarna och arbetsgivarna så att ett lokalt arbetsmiljöarbete pågår och utvecklas på arbetsplatserna. Tanken är att arbetsgivarna, som ansvarar för arbetsmiljön, på ett tillfredsställande sätt ska informera och utbilda de anställda så att arbetet kan utföras under säkra och trygga förhållanden. Regionala skyddsombud medverkar också vid utredning av olyckor och arbetsskador som inträffat på arbetsplatserna. Dessutom fungerar de som ett stöd för de lokala skyddsombuden.

Via sitt engagemang och sina goda kunskaper om olika arbetsmiljöförhållanden har de regionala skyddsombuden vunnit förtroende och respekt bland anställda och arbetsgivare över hela Sverige.
Miljölänkar

 
 


Copyright (c) 2009 ifmetall-elmoleather. All rights reserved.

Webmaster